WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Miejsce zamieszkania ucznia na terenie gminy Katowice

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać aktualnie kwoty:

528,00 zł netto  stypendium przyznane od września 2021 (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społ.)

- 600,00 zł netto  stypendium przyznane od stycznia 2022 (art.9 ust.8  ustawy o pomocy społ.) 

- za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( sierpień)

- należy złożyć oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

 

FORMY POMOCY

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą jak np.:
  • Zielona szkoła. 
  • Zajęcia z języków obcych. 
  • Zajęcia sportowe np. piłka nożna, pływanie, karate itp. 
  • Zajęcia muzyczne np. nauka gry na instrumencie itp. 
  • Zajęcia taneczne.
  • Wyjścia do kina, teatru  itp.
  • Wycieczki szkolne.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Przepis stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. poza gminą Katowice może być udzielone uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów.
 4. Stypendium szkolne może być także, w szczególnych przypadkach udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium szkolne uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zostały wyszczególnione w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

*Pracownik CUW Katowice  może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, przy ul. Granicznej 27.

 

 

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022

termin 1 – 15.09.2021 r.

poprzez szkolną skrzynkę podawczą  - wniosek wraz z ksero dokumentów potwierdzających dochody należy wrzucić w zaklejonej podpisanej kopercie.

 

Wnioski są do odbioru przy wejściu do szkoły przez szatnię w godz. 8.00 – 15.00 w obiekcie przy ul. Dekerta lub są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Katowice.

 

Ewentualne konsultacje u wicedyrektora szkoły Katarzyny Czyż po telefoniczny umówieniu się.