zał. nr 1 do Zarz. Dyr. nr 44/2020

z dn. 9.09.2020r.

 

PROCEDURA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PLACÓW ZABAW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17

IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

 1. Place Zabaw przeznaczone są dla dzieci służą zabawie i rekreacji.
 2. Place Zabaw dostępne są dla uczniów naszej szkoły:

a/  w czasie trwania zajęć edukacyjnych / np. w-f. , ed. wczesnoszkolna, zaj. świetlicowe / wyłącznie pod opieką nauczycieli/ wychowawców świetlicy

 1. Po godz. 15.00 - do zmroku dzieci przebywają na Placach Zabaw na odpowiedzialność rodziców/ prawnych opiekunów.
 2. Za otwieranie Placów Zabaw odpowiedzialni  są woźni szkoły.
 3. Place Zabaw zamykane są :

       a/  przy ul. Dekerta po zmroku przez pracowników obsługi mających dyżur na     popołudniowej zmianie

       b/  przy ul.  Józefowskiej o 18.00 przez pracowników obsługi mających dyżur na     popołudniowej zmianie

 1. Z urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać Regulaminów Placów  Zabaw  znajdujących  się na    terenie obiektów.
 3. Wszelkie  usterki, zniszczenia  należy    niezwłocznie zgłosić w  sekretariacie szkoły i wicedyrektorowi  obiekcie przy ul. Józefowskiej.
 4. Place Zabaw podlegają kontroli okresowej .
 5. Kontrolę przeprowadzają woźni szkoły lub konserwator szkoły /pod nieobecność   woźnych  / o godz. 6:00 co najmniej raz w tygodniu, bezwzględnie w poniedziałek

11.Kontrola okresowa polega przede wszystkim na ocenieniu wzrokowym stanu technicznego Placu Zabaw, sprawdzeniu, czy urządzenia nie zostały zniszczone lub uszkodzone wskutek wandalizmu lub niekorzystnych warunków pogodowych takich jak silny wiatr czy ulewny deszcz. Podczas tej kontroli należy również sprawdzić stan nawierzchni, czy nie znajdują się zanieczyszczenia na jej powierzchni np. potłuczone butelki i uporządkować teren.

12.Wszelkie nieprawidłowości wpisywane są do rejestru kontroli bieżącej przez woźnych szkoły.

 1. Raz na 12 miesięcy przeprowadzana jest coroczna kontrola.

Procedura wchodzi  w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 44/2020  z dn. 09.09.2020r.

Traci moc "Procedura Zarządzania Bezpieczeństwem Placu Zabaw w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach z 3.09.2018r. Zarz. Dyr. 25/2018