ORGANIZACJA NAUKI OD  31 MAJA 2021 W SP NR 17 

                                                                                                                                                                                                                                              Katowice, 28.05.2021r.

KOMUNIKAT

 

                     Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie Uczniów klas I-VIII / Drodzy Uczniowie !

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

 z przyjemnością:

  1. Przywraca funkcjonowanie szkoły w terminie od 31.05.2021r. dla klas IV- VIII w trybie stacjonarnym. 
  2. Uczniowie klas I-II kontynuują nauczanie stacjonarne w obiekcie przy ul. Józefowskiej. Uczniowie klas III z dniem 31.05.2021r kontynuują nauczanie stacjonarne w obiekcie przy ul. Józefowskiej.

 

 Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III będą się odbywały w obiekcie przy

  1. Józefowskiej.

 Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas IV - VIII będą się odbywały w obiekcie

 przy ul. Dekerta1. 

  1. Zajęcia edukacyjne będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć, w reżimie sanitarnym zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa Epidemicznego oraz Zasadami funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii COVID – 19 sporządzonymi w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS.

 

 Regulaminy dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce "KORONAWIRUS".

  1. Zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia dla obcokrajowców, jęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego  z zakresu pomocy  psychologiczno-pedagogicznej będą się odbywały w dotychczasowych terminach.
  2. Przywraca się prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VIII

w ramach szkolnego projektu "Naszym uczniom kreatywni nauczyciele”  zgodnie z harmonogramem.

 

6.Uczniowie  klas I – III  kontynuują  zajęcia nauki pływania według dotychczasowego harmonogramu,  przestrzegając Procedury organizacji zajęć nauki pływania w ramach wychowania fizycznego dla uczniów klas I – III w czasie zagrożenia pandemią  COVID-19.

7.Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów klas I-VIII będą zgodne ze Statutem Szkoły oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania ustalonymi na 1.09.2020 r. tzn. takimi jak w warunkach nauczania stacjonarnego.

  1. Uruchamia się z dniem 31.05.2021r. dodatkową godzinę konsultacji pedagoga szkolnego w  terminach: środa 14.00-14.30 i piątek 14.30-15.00. 

9.Zajęcia szkolenia sportowego dla klasy sportowej (kl. 7b) będą odbywały się na terenie szkoły i Klubu Sportowego „Kolejarz” tzn. w formie stacjonarnej, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć  dla każdej z grup.

10.Biblioteka będzie pracowała według dotychczasowego harmonogramu.

11.Stołówka szkolna wznawia funkcjonowanie w pełnym zakresie tj. dla uczniów klas I – VIII. Zgłoszeń należy dokonywać u intendenta szkoły.

 

                                                                       Aleksandra Musioł  - dyrektor  szkoły

Szkoła