Szanowni Państwo!

 

Dobiega końca kolejny rok szkolny , rok 2019/2020, który w II półroczu dostarczył nam wiele emocji i dodatkowych zadań.

Od 12.03.2020r. wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nową rzeczywistością szkolną.

Nauczanie zdalne było sporym wyzwaniem dla każdego z nas – dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. Zadaniem priorytetowym dla dyrektora szkoły stało się zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do technologii IT, a zadaniem nauczycieli rozpoznanie potrzeb w tym zakresie. Dzięki staraniom dyrektora szkoły i „sponsoringowi” rodziców udało się wyposażyć wszystkich potrzebujących uczniów w niezbędny do nauczania zdalnego sprzęt komputerowy.

Konieczne było wprowadzenie zmian do Regulaminu Działalności Rady Pedagogicznej (Uchwala nr 11/19/20), aneksu do Planu Nadzoru Pedagogicznego, aneksów do PSO z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych.

Prawidłowa organizacja nauczania zdalnego, sukcesywne wprowadzanie platform edukacyjnych o coraz większych możliwościach / platforma OneDrive, Moodle, Microsoft TEAMS/ pozwoliły na pełną realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ze wszystkich zajęć edukacyjnych i większości zadań ujętych w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły i Planie Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Rady Pedagogicznej, uczniów i Państwa Rodziców/Opiekunów udało się, mimo sytuacji pandemicznej, osiągnąć w II półroczu wiele znaczących sukcesów, wśród których wymienić należy m.in.:

KONKURSY

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE:

" Kangur matematyczny" - 4 bardzo dobry wyniki i 7 wyróżnień / kl. I-VIII/

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE:

- I miejsce w kraju na 417 startujących drużyn w prestiżowym konkursie „Potyczki Ekonomiczne”

-Konkurs ogólnopolski online Olimpus 2020 sesja wiosenna z języka angielskiego – 14 uczestników - Dyplom Laureata - 10 miejsce w kraju

-Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Kartka wielkanocna dla Papieża Franciszka”

-Ogólnopolska Olimpiada z języka polskiego „Olimpus” (2 tytuły laureata),

- Ogólnopolski konkurs z języka polskiego „Galileo” (4 tytuły laureata),

-Tytuł Mistrza Powiatu –  I miejsce w całorocznym V Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”

-Tytuł Wicemistrza Powiatu –  II miejsce w całorocznym V Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”

KONKURSY WOJEWÓDZKIE:

-Tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z matematyki

-Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Teatr to…” w kategorii wiekowej 7-9

KONKURSY MIEJSKIE:

-I miejsce w „Halowych zawodach lekkoatletycznych" w SP 19
w Katowicach

-I miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Lotta w Szkole Dobrych Manier” Astrid Lindgren

-II miejsce w konkursie profilaktycznym na plakat zorganizowanym w ramach Dnia - Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Bądź sobą – nie bądź stalkerem” związane z działaniami Profilaktyki Miasta Katowic

-III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym Kodowanie w programie scratch "STOP CYBERPRZEMOCY"

-III miejsce dziewcząt w Halowych Mistrzostwach Lekkoatletycznych.

-Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym Kodowanie w programie scratch "STOP CYBERPRZEMOCY"

-IV miejsce Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Przygoda z lekturą”

Programy, innowacje i projekty realizowane w II półroczu roku szkolnego 2019/2020

Programy i projekty o zasięgu międzynarodowym:

Projekt unijny "Zaprogramuj przyszłość" związany z nauką programowania w edukacji wczesnoszkolnej"

Programy i projekty o zasięgu ogólnopolskim:

Ogólnopolski Projekt Szkoły Promującej Zdrowie "W Zdrowym ciele zdrowy duch"

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny "Granie na ekranie 2020"

Program "Lepsza szkoła"(nauczyciele j.polskiego i matematyki)

Program edukacji finansowej SKO

Projekt czytelniczy "Wielka Liga Czytelników"

Program Świat z klasą - Ścieżki do celów

Program "Ratujemy i uczymy ratować"

Program "Trzymaj formę"

Program profilaktyczny "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"

Przedmiotowa diagnoza z z matematyki z Nową Erą

Program Lepsza szkoła - Sesja z plusem

Projekt BAKCYL - projekt edukacji sektora finansowego w skali Europy "Bankowcy dla Edukacji"

Hotele dla pszczół

Program dla szkół / Warzywa i owoce w szkole/

Programy i projekty miejskie:

Projekt "Szkoła Najlepszych" we współpracy z III LO w Katowicach

Środowiskowy Program Profilaktyczny "Żyj Zdrowo i z Głową"

Miejski Program Profilaktyczny "Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka"

Program "Debata o dopalaczach"

Projekt profilaktyczno - edukacyjny „Florek w Małej Strażnicy”

Miejski Program Profilaktyczny "Kibicuję Fair Play"

Projekt "Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo"

Program Code Week 2019)

Programy i projekty szkolne:

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program sportowy - szermierka

Odznaka Regionalna Śląsk

Projekt "Jestem u progu"

Szkolny Projekt Edukacyjny "Smaczne litery w klasie pierwszej"

Projekt Klasowy "Kalendarz Adwentowy"

Projekt " Bajki pomagajki - inaczej bajki terapeutyczne"

Program "Mniej plastiku wokół nas"

Program wychowania fizycznego/ autorski/ dla II etapu edukacyjnego klasy IV – VIII

Program "Zachowaj trzeźwy umysł"

Projekt "Działajmy razem" - integrowanie uczniów z osobami niepełnosprawnymi i seniorami

Inne:

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego "Mądry wybór kluczem do sukcesu" dla klas VII i VIII

Akademia Wolontariusza Promyczek

Szkoła Odkrywców Talentów

Spółdzielnia Uczniowska "Pingwinek" w szkole SP 17 Katowice , Samorząd Uczniowski

 

Innowacje metodyczne, pedagogiczne i organizacyjne:

Innowacja metodyczna "Poezja Joanny Kulmowej i Wisławy Szymborskiej"

Innowacja pedagogiczna "Przez krajobrazy Polski"

Innowacja metodyczna "Z frazeologią za pan brat"

Innowacja "Wkręć się w język niemiecki" - rewalidacja z elementami języka niemieckiego

Innowacja pedagogiczna z Edukacji Wczesnoszkolnej "Świat jest ciekawy - czyli o eksperymentowaniu"

Innowacja organizacyjna Segregujemy – Redukujemy

Innowacja pedagogiczna "Razem w przedsiębiorczość"

Innowacja pedagogiczna "Mały Ratownik - czyli ABC Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa"

Innowacja pedagogiczna z Edukacji Wczesnoszkolnej "Kolorowa Ortografia"

Innowacja pedagogiczna "Wiedzę wzbogacające gry i zabawy aktywizujące"

CERTYFIKATY

Zdobyliśmy 2 kolejne certyfikaty:

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników- "Placówka aktywnie promująca czytelnictwo w roku szkolnym 2019/2020

Certyfikat XI Zlotu Samorządów Uczniowskich

Promocja szkoły w środowisku lokalnym:

Udział szkoły przy współpracy z Rodzicami w projekcie " Budżet Obywatelski 2019" - otrzymanie środków w 2020r. na rewitalizację terenu i plac zabaw poprawiający sprawność fizyczną dzieci w budynku szkoły przy ul. Józefowskiej realizacja zadania w czasie wakacji 2020/

Współpracowaliśmy z Muzeum Historii Katowic w zakresie edukacji muzealnej, świetlicowej, z Domem Kultury "Koszutka" filia Dąb w zakresie realizacji środowiskowych projektów edukacyjnych dla uczniów organizacji warsztatów artystycznych, koncertów muzycznych, z Pałacem Młodzieży- realizacja projektu "Nauka dla ciekawskich"z Poradnią Psychol. Pedagog. w zakresie udzielania pomocy psychol.-pedag., z Radą Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec- Józefowiec, ze Związkiem Górnośląskim Koło Wełnowiec- Józefowiec, Stowarzyszeniem Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowica – Józefowca "REVITA"

Publikacje szkolne:

„Uczniaki Świetliczaki” dwumiesięcznik promujący działania świetlicy szkolnej (wersja elektroniczna zamieszczona na stronie internetowej szkoły), „Informator Samorządu Uczniowskiego” kwartalnik promujący działania samorządowe Siedemnastki, Kwartalnik Siedemnastki „Młody redaktor” promujący twórczość redakcyjną uczniów, strona www szkoły promująca wydarzenia z życia szkoły, blog „Oszczędzamy w Siedemnastce” na platformie Szkolne Blogi w ramach SKO

Piszą o nas:

Publikacje na stronie Miasta Katowice: www.katowice.eu zakładka "Dla mieszkańca" i w zakładce Edukacja/Dla ucznia i rodzica/Sukcesy: informacja o zajęciu przez drużynę szkoły 1 miejsca w Ogólnopolskim konkursie "Potyczki ekonomiczne"

Publikacje METIS: w zakładce Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jesteśmy w gronie szkół i placówek z Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie i przyjętych do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Publikacje na stronie ORE: w zakładce Uczeń zdolny/Odkrywamy Talenty/ Co słychać w SOT?; coroczny raport SOT tzw. formatka zawierająca opis osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach twórczości dzieci – w tym roku opis zawiera informacje dot. m.in. osiągnięć uczniów

Publikacje na stronie Stowarzyszenia Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowica – Józefowca „REVITA”: informacja o zajęciu przez drużynę szkoły 1 miejsca w Ogólnopolskim konkursie "Potyczki ekonomiczne"

Publikacje na stronie Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec- Józefowiec informacja o zajęciu przez drużynę szkoły 1 miejsca w Ogólnopolskim konkursie "Potyczki ekonomiczne".

Ubolewamy, że mimo wielu starań i przygotowań przy Państwa udziale i zaangażowaniu do obchodów Jubileuszu 150-lecia szkoły, nie odbyła się "Gala Tadeusze 2020". Mamy nadzieję na przeniesienie tej uroczystości na nadchodzący rok szkolny.

Zabrakło nam również Państwa obecności i wspólnej zabawy na dorocznym Pikniku Rodzinnym.

Niektóre zadania np. apele, wycieczki, wyjścia odbyły się w formie online. O wszystkich naszych działaniach informowaliśmy Państwa na bieżąco poprzez stronę internetową szkoły, platformę Moodle i dziennik elektroniczny.

Szanowni Państwo! Pracowaliśmy cały rok w oparciu o Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, realizowaliśmy zadania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły również w czasie kształcenia na odległość.

Pragnę Państwu serdecznie podziękować za wspieranie wszelkich naszych działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, motywowanie dzieci do pracy i nauki w tak specyficznych warunkach.

Jestem Państwu wdzięczna za każdą bezinteresowną pomoc, a w szczególności pomoc w opracowaniu i złożeniu wniosku do budżetu obywatelskiego na modernizację terenu sportowo- rekreacyjnego w budynku szkoły przy ulicy Józefowskiej / realizacja lato2020/.

Dziękuję za wszelki sponsoring, wpłaty na Radę Rodziców, okazywaną pomoc, przychylność i poparcie wielu moich decyzji i próśb, tutaj szczególnie dziękuję za pracę na rzecz uczniów i szkoły przedstawicielom Rady Rodziców, których na podsumowanie roku szkolnego 2019/2020, w tym finansowe, zaproszę jak tylko pozwolą na to warunki, pod koniec sierpnia.

Dziękuję za wspólnie przeżyty rok szkolny 2019/20, nietypowy, trudny pod wieloma względami, który wspólnie finalizujemy.

Życzę wszystkim Państwu bezpiecznych i zdrowych słonecznych wakacji. Z nadzieją na spotkanie 1 września w murach szkoły.

 

 

Z pozdrowieniami, Dyrektor Szkoły Aleksandra Musioł

 

Załączamy także list Ministra Edukacji Narodowej