Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje dotyczące zmian wysokości opłat za obiady oraz przedstawiamy nowy regulamin stołówki szkolnej.

ZARZĄDZENIE NR 9 /2022

Z DNIA  17.03.2022 ROKU DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

W SPRAWIE WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ, W TYM WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI ORAZ WPROWADZENIA REGULAMINU KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W KATOWICACH W TYM WYSOKOŚCI OPŁAT

 

 

 

Na podstawie:  Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082)

 § 1

Opłata za korzystanie z posiłku przez uczniów szkoły wynosi 3,50 zł. i obejmuje koszt produktów wykorzystanych do jego przygotowania.

 § 2

 Opłata za korzystanie z posiłków przez pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz uczniów, którym przyznano świadczenia socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi MOPS wynosi  10,38 i obejmuje pełny koszt jego przygotowania.

 § 3

 Opłata za obiady dokonywana jest wyłącznie w formie bezgotówkowej – przelewem.

na konto bankowe  szkoły: 06 1020 2313 0000 3102 0515 0919 za cały miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przekazać intendentowi szkoły w formie elektronicznej /adres e-mail intendenta/ lub papierowej.

 § 4

             Zwrot opłaty za niewykorzystany posiłek uczniom i pracownikom szkoły następuje w przypadku ciągłej absencji wynoszącej powyżej 3 dni w formie zwrotu na konto za obiady  w następnym miesiącu wg wzoru- cena posiłku x liczba dni nieobecności

 § 5

              Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków wg opłat ustalonych w  § 1 i § 2 po uprzednim zgłoszeniu u intendenta szkoły i opłacić przelewem z co najmniej  2-dniowym wyprzedzeniem.

 § 6

 Pozostałe zasady  korzystania ze stołówki szkolnej określają:

1.„Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej” (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia)

2.„Procedura funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej w czasie pandemii COVID-19”  załącznik nr 4 do „Regulaminu bezpieczeństwa epidemiologicznego” (stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 38/2020 z dn. 28.08.2020r.).

 § 7

 Zwolnić z opłat za wyżywienie dzieci uchodźców przybywających z Ukrainy w terminie od 28.02.2022r. do 31.08.2022r.

 § 8

 Traci moc Zarządzenie Dyrektora nr 17/2021 z dnia 26.03.2021r.

 § 9

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.04.2022r. z wyłączeniem  §7 , który wchodzi w życie 28.02.2022r.

 

 

 

                                                                                                                       Dyrektor Szkoły

                                                                                                                    Aleksandra Musioł

 

Zał. 1 - Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej