Informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach znajdą Państwo poniżej:

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora nr 39/2018 z dnia 26.11.2018r.

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

 

Podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213)

 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)

 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)

 6. Statut Szkoły

 7. Program Wychowawczo- Profilaktyczny

 

I Celem monitoringu jest:

 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów , nauczycieli oraz osób przebywających na terenie szkoły,

 • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,

 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,

 • ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

 • eliminowaniu zniszczeń w szkole i jej otoczeniu.

II Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach/ obiekt przy ul. Dekerta1/ posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 3. Kamery wewnętrzne swoim zakresem obejmują:

  • korytarze szkolne,

  • okolice szatni i stołówki szkolnej /dolny korytarz/

 1. Kamery zewnętrzne swoim zakresem obejmują /do 50 m- teren szkoły/ :

 • wejścia do budynku

 • bramę wjazdową

 • boisko szkolne

 • plac zabaw

 1. Monitor i rejestrator znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem.

 2. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

 • zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

 • niszczenia mienia szkoły,

 • niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska,

 • niszczenia obejścia szkoły, w tym płotów, bram,

 • przywłaszczania mienia,

 • konfliktowych, np. bójek,

 • podejrzenia o posiadanie używek.

7. Osoby uprawnione do obserwacji monitoringu to pracownicy obsługi: stróż nocny, szatniarz ,

woźny, a podczas pracy w godzinach 15.00- 21.00 - panie sprzątające obiekt / zał.1/

8. Osoby uprawnione do przeglądu monitoringu wizyjnego i zgrywania zdarzeń / zał.2/ to:

 • dyrektor szkoły lub wicedyrektorzy

 • pedagog szkolny

 • psycholog szkolny

 • inny pracownik wyznaczony na bieżąco

9. Osoby uprawnione do obserwacji monitoringu zobowiązane są do zgłaszania:

 • zachowań i sytuacji niepożądanych dyżurującemu nauczycielowi lub dyrekcji szkoły (podczas przerw i zajęć lekcyjnych), a w godzinach popołudniowych rejestrują zdarzenie w zeszycie monitoringu,

 • awarii systemu monitoringu - dyrekcji szkoły (wszelkie awarie systemu odnotowywane są w zeszycie monitoringu).

10. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na nośniku danych wewnętrznych rejestratora dysk/ przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

11. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą dyrektora:

 • wychowawcy klasy, pedagogowi, psychologowi lub nauczycielowi będącemu świadkiem zdarzenia w celu podjęcia właściwych działań - zapewnienie bezpieczeństwa

12. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

13. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Zeszyt monitoringu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora.

 

III. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 1. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

 2. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez osobę upoważnioną przez dyrektora.

 3. Zarejestrowane dane na nośniku zewnętrznym przechowywane są w sejfie w gabinecie dyrektora.

 4. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.

 5. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.

 6. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie szkoły.

 7. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.

 8. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.

 

IV. Przepisy końcowe:

1. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych zostaje ona poinformowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego w szkole, którego celem jest w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i placówki /zał.3/.

2. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor szkoły.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor

szkoły.

4. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach wchodzi w życie 26.11.2018r. Zarządzeniem Dyrektora nr 39/2018 z dnia 26.11.2018r.

 

Traci moc Procedura funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach z dnia 2.11.2016r (Zarządzenie Dyr. nr 25/2016 z 2.11.2016r.)