W roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuowany w naszej szkole projekt „Jestem u progu". Podjęte w poprzednich latach działania sprawiły, że dzieci nie odczuwały lęku przed szkołą, zaadoptowały się w nowym środowisku, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Został uznany za przykład Dobrej Praktyki i umieszczony na stronie MEN.

PROJEKT EDUKACYJNY „JESTEM U PROGU"

Adresaci: dzieci 6, 7 letnie, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele, rodzice
Miejsce realizacji: 
Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach, Miejskie Przedszkola nr 82, 73, 27, 47 w Katowicach
Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Czyż, Jolanta Leszczyńska, Joanna Dziuba

Sposób realizacji:
1. Projekt będzie realizowany w następujących formach:
- zajęcia prowadzone przez nauczycieli w szkole dla grup przedszkolnych
- zajęcia dla klas edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego
- udział dzieci 6, 7 letnich w uroczystościach i imprezach szkolnych
- udział uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej w zajęciach na terenie przedszkola i imprezach organizowanych przez przedszkole
- spotkania dyrekcji, nauczycieli z rodzicami dzieci przedszkolnych podczas Dnia Otwartego
- spotkania czytelnicze i przyrodnicze uczniów klas drugiego etapu edukacyjnego z przedszkolakami.
2. Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów będą kontaktowali się z koordynatorami projektu i realizowali zaplanowane działania.
3. W czasie trwania projektu będzie funkcjonowała:
a) zakładka na stronie internetowej szkoły „Jestem u progu", gdzie będą eksponowane założenia projektu, prace uczestników oraz dokumentacja fotograficzna z realizacji zadań
b) Tablica informacyjna „Jestem u progu" z opisem działań i prezentacją prac uczestników.

Cel główny:
Ułatwienie adaptacji uczniów klas pierwszych w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.
Niwelowanie trudności związanych z przekraczaniem przez uczniów kolejnego etapu edukacyjnego.

Cele szczegółowe:
Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w warunkach szkolnych
Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, w nowej roli
Poznanie możliwości dzieci, wspomaganie ich w działaniach
Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
Przybliżenie dzieciom specyfiki kolejnego etapu edukacyjnego
Łagodzenie stresu związanego z przekraczaniem kolejnego progu
Zapoznanie z Dyrekcją , nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
Zapoznanie z obiektem i pomieszczeniami szkoły
Informowanie o zajęciach prowadzonych w szkole
Uświadamianie roli rodzica w procesie przekraczania progu edukacyjnego przez dziecko
Przewidywane osiągnięcia:
Dzieci nie odczuwają lęku przed szkołą
Szybko adaptują się w nowym środowisku
Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły
Odnoszą sukcesy
Rodzice czynnie wspierają rozwój edukacyjny swoich dzieci.