Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

 

  1. Udział klasy VIII b w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”, którego celem jest:

- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,

- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób

- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe: - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką - współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie - współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt będzie realizowany w terminie od 1 października 2020 do 14 maja 2021r.

Koordynatorem projektu w szkole jest pani Alina Olszewska.

  1. Udział szkoły w akcjach ekologicznych Fundacji Arka, których celem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony klimatu. Każda klasa wybiera przynajmniej jedną akcję, w którą się zaangażuje i wyśle krótkie sprawozdanie do organizatorów. Akcje trwają cały rok szkolny. Jedną z akcji jest konkurs na „List dla Ziemi”, którą koordynują nauczyciele poloniści i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Szczegółowe informacje dla nauczycieli znajdują się na stronie www.zielonareka.pl

Koordynatorem akcji w szkole jest M. Malczewska

  1. W dalszym ciągu monitorujemy stan techniczny „Hotelu dla pszczół” w Parku Wełnowieckim i zbieramy baterie – tak jak było.

W tym roku szkolnym nie ma konkursu „Ekolog Szkoły”.