Jednym z głównych celów kształcenia w szkole podstawowej jest wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 

Temat: Masz tę moc – możesz wszystko

Przedmiot: zajęcia z wychowawcą ( doradztwo zawodowe)

Rodzaj innowacji: metodyczna

Autor i realizator  Agnieszka Olczyk

Czas realizacji: rok szkolny 2020/2021

 

Wstęp:

Jednym z głównych celów kształcenia w szkole podstawowej jest wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. Aby móc dokonywać samodzielnych i mądrych wyborów młodzieży niezbędna jest umiejętność określania swoich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji. Równie istotna jest zdolność do oceniania siebie, swojego postepowania, swoich uwarunkowań. Uświadomienie własnych możliwości i ograniczeń stwarza bowiem szansę do otwarcia się zmianę sposobu myślenia i zachowania. W „ulepszaniu siebie” liczy się nie tylko chęć działania ale także konieczna jest znajomość mechanizmów i technik skutecznego wpływania na kształtowanie swoich nawyków. Przemiana nie dokonuje się z dnia na dzień. Jest procesem, który dzieci systematyczności, samozaparciu i przede wszystkim motywacji można rozpocząć na każdym etapie życia. Im wcześniej człowiek to sobie uświadomi, im wcześniej podejmie stosowne kroki, tym dłużej i pełniej będzie się cieszył z osiągniętych sukcesów.

Adresaci innowacji pedagogicznej i jej zakres:

Innowacja jest adresowana do uczniów klasy VII d Szkoły Podstawowej
nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach. Działania będę realizowane podczas zajęć z wychowawcą.

Cały plan działań  oraz jego poszczególne elementy mogą posłużyć jako pomocą innym wychowawcom.

Innowacja obejmować będzie metody i formy pracy z uczniami podczas zajęć z wychowawcą. Główną formą pracy z uczniami będą zajęcia warsztatowe połączone z mini wykładami na tematy związane m. in. z psychologią, percepcją.

Cele innowacji

Cel  główny:

 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego dokonania wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej

Cele szczegółowe:

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Poznanie własnych mocnych i słabych stron
 • Kształcenie umiejętności wpływania na zmianę swoich nawyków
 • Motywowanie do pracy nad sobą
 • Kształcenie umiejętności wytyczania celów i opracowywania sposobów ich osiągania
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych
 • Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji

 

Treści

Innowacje obejmie treści przewidziane w podstawie programowej wraz z ich rozszerzeniem.

Obejmie cykl zajęć:

 1. Jestem kimś wyjątkowym.

(Badanie sposobu patrzenia na siebie i otoczenie. Analiza najczęściej słyszanych komentarzy na swój temat. Próba analizy wpływu ustalonych faktów na nasze życie.)

 1. Twój ruch – misja specjalna.

( Poszukiwanie odpowiedzi na temat jaki cel powinno mieć moje życie, jakim siebie widzę w przyszłości. Co chciałbym osiągnąć?)

 1. Wiara w siebie, to nie dar.

( Poznanie technik wpływania na swój nastrój, poczucie wartości a wiara w siebie, w czym jestem dobry)

 1. Wielka zmiana.

( Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czego się boję, jak zorganizować grupę wsparcia. Uświadomienie, ze wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków)

( jakich obszarów życia powinna dotyczyć samodyscyplina, twoja praca równa się twój wynik, co wiem o poświęceniu, zasada 21 dni)

 1. Na czym ci zależy?

( zasady dobrego planowania, o traktowaniu obowiązków jako trenera nawyków, chęć i jakość wykonania a nastawienie psychiczne)

 1. Zaprzyjaźnij się z zegarkiem.

( Waga punktualności w pracy nad sobą, o proporcjach między czasem wolnym a czasem pracy, świadomy wybór a przypadek)

 1. A ja nie chcę być odmieńcem.

( Na czym polega indywidualność, o podobieństwach i różnicach w grupie rówieśniczej)

 1. Jedna litera wszystko zmienia: ocenianie a docenianie.

( Niepożądane wpływy grupy na jednostkę, radzenie sobie z negatywną oceną innych, wartość współpracy)

 1. Być w procesie – przegląd osiągnięć.

( Podsumowanie pracy nad sobą, analiza oddziaływania, wyciąganie wniosków)