INNOWACJA PEDAGOGICZNA

"MAŁY RATOWNIK- CZYLI ABC PIERWSZEJ POMOCY I BEZPIECZEŃSTWA"

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020.

opracowała

mgr Joanna Dziuba

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie”

WSTĘP

Pod pojęciem ratownictwo rozumiemy niesienie pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu, czyli naukę o sposobach niesienia pierwszej pomocy. We współczesnym świecie posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy stało się niezbędne , tak jak umiejętność czytania, pisania czy liczenia. Już od najmłodszych lat należy rozpocząć działalność dydaktyczno – wychowawczą dzieci w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Od posiadanej wiedzy i umiejętności zależy, czy potrafimy zadbać o własne bezpieczeństwo oraz czy uratujemy czyjeś życie. Dzieci od najmłodszych lat muszą znać zasady bezpiecznego zachowania się, powinny mieć świadomość zagrożeń jakie mogą stanąć im na drodze. Światowa praktyka donosi, że również dzieci mogą służyć pomocą w nagłych wypadkach i jednocześnie mobilizować osoby dorosłe do aktywności w tym zakresie. Dlatego nauka udzielania pierwszej pomocy, znajomość zasad bezpieczeństwa i wiedza na temat reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu są nieodzownym elementem edukacji od najmłodszych lat. Należy wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozwinąć w nich gotowość do niesienia pomocy innym oraz potrzebę dbania o własne bezpieczeństwo. Doskonałą okazję ku temu stwarzają zajęcia koła pierwszej pomocy. W trakcie takich zajęć nauczyciel może być inspiratorem samodzielnej pracy uczniów, staje się nie tylko prowadzącym, ale i przewodnikiem, doradcą i ekspertem. Sprzyja to przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu niezbędnych umiejętności, kształtowaniu postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz zwiększa zaangażowanie uczniów.

1. ZASADY INNOWACJI:

Zajęcia koła „Mały Ratownik” przeznaczone są szczególnie dla uczniów klas I -III zainteresowanych zagadnieniami pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzą na temat instytucji promujących zachowania prozdrowotne oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Ponieważ treści zawarte w programie są niezbędne dla każdego, w zajęciach mogą uczestniczyć również uczniowie klas IV – VIII jeśli wyrażą takie zainteresowanie.

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość uczniom rozwoju własnych zainteresowań, poszerzania horyzontów, łączenia teorii z praktyką. Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Zajęcia prowadzone w ramach koła podczas, którego będzie realizowany powyższy program mają wzbogacić uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności zakresu pierwszej pomocy (ćwiczenia praktyczne), zwiększyć świadomość na temat możliwych niebezpieczeństw, uwrażliwić ich na dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy innym. Realizacja programu umożliwi kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie wiedzy na temat zachowania w sytuacji zagrażającej zdrowiu a nawet życiu oraz nabycie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych sytuacjach.

2. CELE:

Cel główny:

Zapoznanie uczniów podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka oraz zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Cele szczegółowe:

-wie jak należy zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach życiowych,

-kształtuje umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie,

-zna sposoby zapobiegania wypadkom oraz podstawowe pojęcia w zakresie ratownictwa,

-nabył podstawową wiedzę i umiejętności aby prawidłowo udzielić pierwszej pomocy w różnych sytuacjach np.: zranienie, złamanie, oparzenie, udar słoneczny, krwotok z nosa, oddech ratownicze, uciski klatki piersiowej, itp.,

-zna algorytm pierwszej pomocy,

-potrafi odpowiednio zachować się wobec osoby poszkodowanej nie narażając jej zdrowia,

-potrafi prawidłowo ocenić stan osoby poszkodowanej i udzielić jej pomocy,

-potrafi ocenić sytuację, w której się znajduje i podjąć odpowiednie działania,

-potrafią prawidłowo wezwać pomoc, pogotowie ratunkowe i inne służby ratownicze,

-potrafi dbać o innych w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu,

-potrafi wymienić instytucje zajmujące się zagadnieniami pierwszej pomocy np. PCK,

-wykazuje gotowość pomocy innym,

-parafii zachowywać się odpowiedzialnie,

-rozwija umiejętność empatii i odporności na stres,

-rozwija umiejętność podejmowania właściwych decyzji w trudnej sytuacji,

-potrafi pracować indywidualnie i w zespole,

-wykonuje ćwiczenia na fantomie,

-słucha i wykonuje polecenia nauczyciela,

-aktywnie uczestniczy w zajęciach,

-bierze udział w konkursach z zakresu pierwszej pomocy,