BIP

Uwaga

Obiady w szkole

 

Informujemy, że wysokość opłat za obiady w październiku wynosi 69 zł.

Prosimy o terminowe wpłaty - do 5 października 2014 r.

Jeżeli dokonujecie Państwo wpłaty przelewem, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty również w ww terminie.

Dowody wpłaty mogą Państwo wysłać również na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zawiadamia, iż od stycznia 2012 roku możliwe jest dokonywanie płatności za obiady na konto bankowe nr:

48 1050 1214 1000 0023 5303 7175

Tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia

Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć intendentowi szkoły do 5-go każdego miesiąca lub przesłać w pliku PDF na e-mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto w każdym oddziale ING Bank Śląski można wpłacać należności za obiady na w/w konto bez pobieranej prowizji.

 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem, który zamieszczono poniżej- szczególnie w sprawie odliczeń za obiady w czasie nieobecności dziecka.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

PODSTAWA PRAWNA:

 • Uchwała nr XX/398/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20.12.2007r w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki  w Katowicach.

§ 1
ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
 2. Za stan stołówki odpowiadają: dyrektor szkoły, intendent, kucharka.
 3. Za czystość pomieszczenia odpowiadają pracownicy kuchni.
 4. Na tablicy ogłoszeń intendent wywiesza  aktualny jadłospis na cały tydzień

§ 2
WYDAWANIE POSIŁKÓW


1.Obiady wydawane są dla :

 • Uczniów wnoszących opłaty indywidualne
 • Uczniów, których dożywianie finansuje MOPS w Katowicach i sponsorzy
 • Pracowników, którzy opłacili posiłek

2.Godziny w których wydawane są posiłki dla uczniów.
a)   Dla uczniów klas III-VI w czasie przerw obiadowych:

 • 12.25 – 12.45  
 • 13.30 – 13.45

b)    Dla uczniów klas I – II w czasie 6 i 7 godziny lekcyjnej   

 • 12.45-13.30
 • 13.45-14.35  

3. Ze względu na organizowane grupowe wyjścia, godziny wydawania posiłków mogą ulec zmianie (dla tych grup). Nauczyciel organizujący wyjście zobowiązany jest do powiadomienia intendenta o planowanej godzinie powrotu .
4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. Zabrania się pobytu  w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodziców uczniów.

 

§ 3
OPŁATA ZA POSIŁKI

 1. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 2. Opłatę za posiłki należy wnosić  za cały miesiąc z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, celem umożliwienia obsłudze stołówki zaplanowania odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień.
 3. Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków .
 4. Koszt obiadu wydawanego w stołówce szkolnej ustala Rada Miasta Katowice.
 5. Opłata za korzystanie z posiłku, to :
 • dla ucznia - 3.00zł
 • dla dziecka na podstawie decyzji przyznanej przez MOPS - w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
 • dla pracownika szkoły - w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki.

§ 4
ZASADY ZWROTU OPŁATY

 1. Z powodu ciągłej absencji w szkole wynoszącej powyżej trzech dni, intendent dokonuje zwrotu opłaty za niewykorzystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoły, w formie odpisu  z należności za obiad w następnym miesiącu. (Należna kwota zwrotu  obliczana jest jako iloczyn ceny jednostkowego posiłku i liczby nieobecności dni uczniów lub innych pracowników szkoły).
 2. W przypadku planowanej nieobecności należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej.
 3. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (wycieczka klasowa) organizator zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu  nie później niż dzień przed planowanym wyjazdem.
 4. Koszt niewykorzystanych  obiadów odlicza się z należności za obiad w następnym miesiącu, z wyjątkiem miesięcy kończących rok kalendarzowy i rok szkolny.
 5. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

§ 5
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 1. Za bezpieczeństwo na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w czasie przerw obiadowych ( zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem organizacyjno – porządkowym).
 2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków:
 • ustawiają się przy okienku gdzie wydawane są posiłki
 • po odebraniu posiłku z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury.
 • po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka „Zwrot naczyń”
 • wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.

 

WYJAŚNIENIA:

 • § 4 pkt 1 rozumie się : w przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, za pierwsze trzy dni nie dokonuje się zwrotu, zwrot będzie odliczany w czwartym dniu nieobecności
 • nieobecność dziecka zgłasza się wyłącznie u intendenta lub w sekretariacie szkoły
 • zwroty za niewykorzystane obiady są odliczane w formie odpisu w kolejnym miesiącu jedynie na podstawie listy obecności prowadzonej przez intendenta

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.